Regulamin

Regulamin świadczenia internetowych usług prawnych

Usługa e-porada świadczona jest przez Adwokata Marka Gmyrka – Kancelaria Adwokacka, ul Drzymały 16/2, 47-400 Racibórz na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Przedmiot umowy

 1. W ramach opcji e-porada, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie adwokat Marek Gmyrek świadczy internetowe usługi prawne w zakresie udzielania porad prawnych oraz opracowywania projektów pism procesowych.
 2. Korzystającym z Usługi może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ją ograniczoną, może korzystać z Usługi, jeśli działa przez przedstawiciela.
 3. Każdy podmiot przed zawarciem umowy o usługę e-porady zobowiązany jest do wypełnienia formularza znajdującego się na stronie internetowej www.adwokatgmyrek.pl w zakładce e-porada. Przed wysłaniem formularza Klient zobowiązany jest zaakceptować regulamin świadczenia internetowych usług prawnych.
 4. W formularzu Klient zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko lub firmę oraz adres e-mail, pełny i szczegółowy stan faktyczny oraz załączyć wszystkie posiadane fotokopie dokumentów. Adwokat udzielający porady nie odpowiada za skutki błędnego bądź niekompletnego przedstawienia przez Klienta stanu faktycznego oraz za przedłożenie jedynie części wymaganych dokumentów.
 5. Na podstawie przekazanych danych Klient otrzymuję wycenę e-porady. Wycena jest nieodpłatna i nie zobowiązuje Klienta do zlecenia usługi. Cena usługi internetowej wyrażona jest w PLN.
 6. W terminie 24 godzin od wysłania formularza, Klient zostanie poinformowany o całkowitej cenie internetowej usługi prawnej, terminie jej realizacji od momentu wpływu zapłaty na konto i numerze rachunku bankowego do wpłaty.
 7. Umowa o internetową usługę prawną zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym wpłaty pełnego wynagrodzenia. Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail o zaksięgowaniu wpłaty i rozpoczęciu realizacji usługi. W przypadku braku płatności przez klienta w ciągu 72 godzin od wysłania wyceny usługi wraz z danymi do przelewu uznaje się, iż klient zrezygnował z usługi.
 8. Gdy wykonanie usługi wymaga uzupełnienia przez Klienta przekazanych informacji lub dokumentów, termin wykonania usługi biegnie od nowa i liczony jest od momentu przesłania przez Klienta wymaganych informacji lub dokumentów.
 9. Zastrzega się, iż w sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym, wymagającym uzyskania szczegółowych informacji od klienta, Adwokat może odmówić świadczenia EPORADY i zaproponować klientowi pomoc prawną wiążącą się ze spotkaniem w Kancelarii.
 10. Termin, o którym mowa w pkt. 6 i 7 regulaminu, upływający w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, ulega przedłużeniu do godz. 20:00 najbliższego dnia roboczego.
 11. Korespondencja pomiędzy Klientem a Adwokatem udzielającym porady, w tym wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do wykonania internetowej usługi prawnej, mogą być przesyłane wyłącznie poprzez formularz lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@adwokatgmyrek.pl z podaniem w tytule „E-PORADA”.
 12. Wykonanie internetowej usługi prawnej następuje poprzez przesłanie na podany adres email Klienta opinii prawnej bądź projektu pisma procesowego.
 13. Złożenie przez Klienta dodatkowych pytań i wniosków niepozostających w bezpośrednim związku z przesłanym pierwotnie zapytaniem, traktowane będzie jako złożenie odrębnego zapytania, podlegającego ponownej wycenie.
 14. Klienci zainteresowani otrzymaniem faktury VAT zobowiązani są podać w formularzu imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres wraz z kodem pocztowym oraz NIP. Faktura VAT przesłana zostanie pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 

REKLAMACJE

 1. Klient zgłasza w formie pisemnej na adres ul. Drzymały 16/2, 47 – 400 Racibórz reklamację w przypadku zastrzeżeń do usługi ”e-porada” w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa została lub miała zostać wykonana.
 2. Adwokat, który wykonał usługę rozstrzyga reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania informując w formie pisemnej o wyniku postępowania reklamacyjnego Klienta i wskazując uzasadnienie rozstrzygnięcia.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że powyższe prawo odstąpienia jest wyłączone po wykonaniu usługi przez Kancelarię tj. po przesłaniu na adres email klienta opinii prawnej bądź projektu pisma procesowego.
 3. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przy użyciu formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu na adres email kancelaria@adwokatgmyrek.pl lub na adres ul. Drzymały 16/2, 47 – 400 Racibórz.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w związku z wykonaniem przedmiotu internetowej usługi prawnej.
 2. Wszelkie dane przekazane przez Klienta objęte są tajemnicą adwokacką.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji usługi „e-porada” na podstawie niniejszego Regulaminu jest Sąd Rejonowy w Raciborzu, chyba że Klientem jest konsument.
 5. Prawem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z realizacji usługi „e-porada” na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

Załącznik:

Wzór formularza odstąpienia od umowy. (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Gmyrek

– Adres:

ul. Drzymały 16/2, 47 – 400 Racibórz

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: (*)

– Data zawarcia umowy(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.